Природна забележителност “Еменски каньон на река Негованка”

Природна забележителност “Еменски каньон на река Негованка” при село Емен, с. Михалци,община Велико Търново и Павликени ,с характерни карстови образувания ( пещери, скални ниши и др.) със специфична растителност и животински свят в района на Средния Предбалкан.

   Растителният свят на Еменския каньон е доста богат. Срещат се чашкодрян, глог, джанки, келяв и обикновен габър, леска, ясен, цер и др. От тревната растителност най-разпространено е безсмъртничето, следвано от садината, дивата ягода, подъбичето, усойничето, жълтия и червения кантарион, лопена, дивия карамфил и др. Интересна находка е самодивската трева.

   Голям интерес представлява животинският свят. Установени са 14 вида пеперуди, от които по-интересни са малкият и големият полумесец, венерината седефка и др.; в реката – мидата Унио пикторум, речният рак, речният крив рак (показатели за все още чиста и незамърсена вода), черната мрена, слънчевата рибка, речният кефал, кротушката, каракудата и горчивката. По скалистите места могат да се видят дългокраката жаба, дървесницата, зеленият и стенният гущер. Разпространена е отровната пепелянка, жълтоухата водна змия, смокът голям стрелец.
Най-голямо е разнообразието на птичия свят. Каньонът се населява от около 40 вида прелетни, постоянни и скитащи птици – бяла въртиопашка, сива чапла, червен щъркел (рядък за района), синигер, голям пъстър кълвач и др. Забелязани са скални гълъби, орел-змияр, черна каня, обикновен мишелов и керкенез. Над самия водопад в скалите са гнездили белоглав лешояд и кръстат орел.

В Еменската пещера са установени 7 вида прилепи – средиземноморски подковонос, малък вечерник и трицветен нощник.

Израз на признанието за уникалността на Еменския каньон е обявяването му за природна забележителност . Това е свързано с ограничаването на редица дейности като късане на растенията, сечи на дървета, безпокоене на животните, строителство и др. Стриктното спазване на тези забрани ще позволи устойчиво да се съчетаят опазване на природните дадености с активния туризъм. Еменският каньон е част от програмата на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) за създаване на екопътеки. Изградените в скалите на пролома стъпала и мостове улесняват желаещите да се запознаят с красотите на района.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ